MENU

Tìm kiếm

Hỗn hợp dung môi, hỗn hợp axit, dung dịch đệm, hữu cơ và vô cơ

Xuất xư : Bỉ
TT Code Tên Hàng
1 CL00.0114.1000 Acetone a.r.
2 CL00.0114.2500 Acetone a.r.
3 CL00.0115.1000 Ammonia 25 weight % solution a.r.
4 CL00.0115.2500 Ammonia 25 weight % solution a.r.
5 CL00.0116.1000 Acetic acid glacial 99-100% a.r.
6 CL00.0116.2500 Acetic acid glacial 99-100% a.r.
7 CL00.0123.0500 Ammonium acetate a.r.
8 CL00.0125.0500 di-Ammonium hydrogen phosphate a.r.
9 CL00.0130.1000 Ammonium chloride a.r.
10 CL00.0134.0500 Ammonium dihydrogen phosphate v.p.
11 CL00.0135.0250 Ammonium heptamolybdate.4aq a.r.
12 CL00.0138.0500 Ammonium iron(II) sulfate.6aq v.p.
13 CL00.0139.1000 Ammonium iron(III) sulfate.12aq a.r.
14 CL00.0144.0250 Ammonium oxalate.1aq a.r.
15 CL00.0146.0500 Ammonium peroxodisulfate a.r.
16 CL00.0148.1000 Ammonium sulfate a.r.
17 CL00.0153.1000 Acetic anhydride a.r.
18 CL00.0158.0100 Ascorbic acid (L(+)) a.r.
19 CL00.0174.2500 Acetonitrile, HPLC grade
20 CL00.0175.2500 Acetonitrile, HPLC gradient grade
21 CL00.0194.2500 Acetonitrile, LC-MS grade
22 CL00.0207.1000 Barium chloride.2aq a.r.
23 CL00.0208.0100 Barium hydroxide.8aq a.r.
24 CL00.0216.1000 Boric acid a.r.
25 CL00.0232.0005 Bromocresol green Na salt indicator
26 CL00.0235.0010 Bromophenol blue Na salt indicator
27 CL00.0236.0010 Bromothymol blue Na salt indicator
28 CL00.0237.0005 Bromocresol purple Na salt indicator
29 CL00.0303.1000 Calcium chloride, anhydous, granulated v.p.
30 CL00.0310.1000 Hydrochloric acid 37% a.r.
31 CL00.0310.2500 Hydrochloric acid 37% a.r.
32 CL00.0317.1000 Calcium chloride.2aq a.r.
33 CL00.0320.1000 Citric acid.1aq a.r.
34 CL00.0337.0250 Calcium carbonate, powder a.r.
35 CL00.0338.1000 Cyclohexane a.r.
36 CL00.0370.0100 Chloramine T.3aq a.r
37 CL00.0404.1000 Dichloromethane a.r.
38 CL00.0405.1000 Diethylether a.r.
39 CL00.0422.1000 Dimethyl sulfoxide a.r.
40 CL00.0438.1000 N,N-Dimethylformamide p.a.
41 CL00.0448.1000 Diethylene glycol p.
42 CL00.0502.1000 Ethyl acetate a.r.
43 CL00.0502.2500 Ethyl acetate a.r.
44 CL00.0503.0500 EDTA diNa salt.2aq a.r.
45 CL00.0505.1000 Ethanol, abs. 100% a.r.
46 CL00.0505.2500 Ethanol, abs. 100% a.r.
47 CL00.0505.5000 Ethanol, abs. 100% a.r.
48 CL00.0518.2500 Ethyl methyl ketone v.p. (MEK)
49 CL00.0524.2500 Ethyl acetate, LC-MS grade
50 CL00.0605.1000 Phosphoric acid 85% a.r.
51 CL00.0607.0250 Phenol a.r.
52 CL00.0610.1000 Formaldehyde 37% weight % solution a.r.
53 CL00.0618.0100 Fluoresceine sodium
54 CL00.0629.1000 Fructose, D(-) v.p.
55 CL00.0701.1000 Glycerol 99+% v.p.
56 CL00.0705.1000 Glucose, D(+).1aq v.p.
57 CL00.0712.1000 Glycine v.p.
58 CL00.0727.0500 Glucose, D(+), anhydrous for Cell biology
59 CL00.0802.2500 Hexane-(n) a.r.
60 CL00.0802.5000 Hexane-(n) a.r.
61 CL00.0804.1000 Heptane-(n) a.r.
62 CL00.0837.0025 L(+)-Histidine p.
63 CL00.0909.1000 Iron(III) chloride.6aq a.r.
64 CL00.0912.1000 Iron(II) sulfate.7aq a.r.
65 CL00.1002.0100 Iodine, pellets a.r.
66 CL00.1109.0250 Copper, powder v.p.
67 CL00.1118.1000 Potassium carbonate, anhydrous v.p.
68 CL00.1119.0100 Cobalt(II) chloride.6aq v.p.
69 CL00.1127.0250 Copper(II) sulfate.5aq a.r.
70 CL00.1127.1000 Copper(II) sulfate.5aq a.r.
71 CL00.1133.1000 Potassium chloride a.r.
72 CL00.1134.1000 Potassium iodide a.r.
73 CL00.1135.1000 Potassium hydroxide, pellets a.r.
74 CL00.1143.0500 Potassium chromate v.p.(TC thuốc nổ)
75 CL00.1145.0500 Potassium dichromate v.p.
76 CL00.1146.1000 Potassium dihydrogen phosphate a.r.
77 CL00.1156.1000 di-Potassium hydrogen phosphate v.p.
78 CL00.1157.1000 Potassium hydrogen phthalate a.r.
79 CL00.1162.0100 Potassium iodate v.p.
80 CL00.1163.1000 Potassium sodium tartrate.4aq a.r.
81 CL00.1164.1000 Potassium nitrate a.r.
82 CL00.1167.1000 Potassium oxalate.1aq a.r.
83 CL00.1170.0100 Potassium permanganate a.r.
84 CL00.1170.1000 Potassium permanganate a.r.
85 CL00.1174.1000 Potassium sulfate a.r.
86 CL00.1182.0100 Cobalt(II) nitrate.6aq v.p.
87 CL00.1204.0500 Lead(II) chloride v.p.(hợp chất chì)
88 CL00.1207.0250 Lead(II) acetate.3aq a.r.(hợp chất của chì đều phải khao báo)
89 CL00.1214.0100 Lithium chloride a.r.
90 CL00.1216.0250 Lithium sulfate.1aq a.r.
91 CL00.1230.0250 Lanthanum(III) chloride.7aq a.r.
92 CL00.1305.1000 Formic acid 99-100% a.r.
93 CL00.1315.1000 Magnesium acetate.4aq p.
94 CL00.1316.0250 Magnesium chloride.6aq a.r.
95 CL00.1317.9025 Magnesium chloride.6aq v.p.
96 CL00.1324.1000 Magnesium sulfate.7aq a.r.
97 CL00.1327.0250 Manganese(II) chloride.4aq a.r.
98 CL00.1331.0250 Manganese(II) sulfate.1aq a.r.
99 CL00.1341.0025 Methyl orange Na salt indicator
100 CL00.1365.0010 Methyl red Na salt indicator
101 CL00.1404.1000 Sodium hydroxide, pellets a.r.
102 CL00.1409.1000 tri-Sodium phosphate.12aq v.p.
103 CL00.1429.1000 Sodium chloride a.r.
104 CL00.1430.1000 Sodium acetate.3aq a.r.
105 CL00.1431.1000 Sodium carbonate, anhydrous a.r.
106 CL00.1433.1000 Sodium thiosulfate.5aq a.r.
107 CL00.1443.1000 di-Sodium tetraborate.10aq a.r.
108 CL00.1453.1000 tri-Sodium citrate.2aq a.r.
109 CL00.1463.1000 di-Sodium hydrogen phosphate.2aq a.r.
110 CL00.1465.1000 di-Sodium hydrogen phosphate.12aq a.r.
111 CL00.1476.1000 Sodium sulfate, anhydrous a.r.
112 CL00.1489.1000 di-Sodium hydrogen phosphate, anhydrous a.r.
113 CL00.1502.1000 Oxalic acid.2aq. a.r.
114 CL00.1601.5000 Petroleum ether 40-60 p.
115 CL00.1605.1000 Paraffin, oil v.p.
116 CL00.1612.1000 Perchloric acid 70% a.r.
117 CL00.1902.1000 Nitric acid 65% a.r.
118 CL00.1902.2500 Nitric acid 65% a.r.
119 CL00.1924.0050 Selenium, powder a.r.
120 CL00.1939.1000 Sulfanilic acid v.p.
121 CL00.2007.1000 Triethanolamine v.p.
122 CL00.2010.2500 Toluene a.r.
123 CL00.2027.2500 Tetrahydrofuran, HPLC grade
124 CL00.2304.0250 Tartaric acid-L(+) a.r.
125 CL00.2304.1000 Tartaric acid-L(+) a.r.
126 CL00.2308.1000 Hydrogen peroxide 30 weight % solution a.r.
127 CL00.2402.1000 o, m, p, Xylene a.r.
128 CL00.2601.0100 Silver nitrate v.p.
129 CL00.2610.1000 Sulfuric acid 95-97% a.r.
130 CL00.2610.2500 Sulfuric acid 95-97% a.r.
131 CL00.2611.5011 Sulfuric acid 95-97% p.
132 CL00.2616.0025 Silver sulfate a.r.
133 CL00.2621.0250 Zinc chloride, anhydrous a.r.
134 CL00.2631.1000 Sea sand, acid washed and calcinated a.r.
135 CL00.2718.1000 Acetic acid glacial 99-100%, HPLC grade
136 CL00.2741.0250 L-Arginine monohydrochloride v.p.
137 CL00.2911.0005 Calcein indicator
138 CL00.2937.0100 L-Cystine v.p.
139 CL00.4002.1000 Sodium acetate, anhydrous a.r.
140 CL00.4011.0010 N-(1-Naphtyl)ethylenediamine dihydrochloride a.r.
141 CL00.4058.0250 Sodium dodecyl sulfate for Biochemistry
142 CL01.0133.0100 Arsenicum standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
143 CL01.0301.0100 Cadmium standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
144 CL01.0311.0100 Calcium standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
145 CL01.0641.0100 Phosphorus standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
146 CL01.1101.0100 Potassium standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
147 CL01.1221.0100 Lead standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
148 CL01.1401.0100 Sodium standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
149 CL01.1922.0100 Selenium standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
150 CL01.2062.0100 Tin standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU)
151 CL02.0221.2500 Water, HPLC grade
152 CL02.0240.2500 Water, LC-MS grade
153 CL03.0204.1000 Buffer pH 10.00
154 CL03.0209.1000 Buffer pH 2.00
155 CL03.0213.1000 Buffer pH 4.00
156 CL03.0216.1000 Buffer pH 7.00
157 CL03.0218.1000 Buffer pH 9.00
158 CL03.1105.0250 Potassium chloride 3 mol/l (AgCl sat.)
159 CL03.1109.0250 Potassium chloride 3 mol/l
160 CL04.0506.0025 Eosine Yellow (Eosine Y)

Đối tác

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CẦU VỒNG
Địa Chỉ : 254/98/57B Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Tel : (028) 62777145- Fax : (028) 54456963
Mail : info@rainbowvn.net
Online
12
Hôm nay
2672
Trong tuần
4228
Tổng cộng
10941492
Có 12 khách đang trực tuyến
Hôm nay : 22/7/2024
Copyright © 2011. Bản quyền thuộc về Cầu Vồng